en ger  
   
  Despre Noi    Parteneri    Realizari    Certificari    Cariere    Contact    Intrebari si raspunsuri
 
Etape de proiectare si construire
Rezistenta
Expertize si consolidari
Consultanta
Arhitectura
Instalatii si retele exterioare
Drumuri si poduri
Executie
Utile, estimari costuri
Noutati
 
• Proiecte industriale
• Proiecte edilitare
• Proiecte rezidentiale
• Proiecte unifamiliale
• Expertize consolidari
 
  Servicii
 

 Etape de proiectare si construire

 
Etape de construire
Alegerea terenului de constructie
Pentru a putea fi folosit in scopul construirii, terenul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa fie in intravilanul localitatii (atunci cand nu este, introducerea in intravilan se face prin P.U.Z.), daca se afla în circuitul agricol  scoaterea se face dupa trecerea in intravilan.;
- sa aiba o cale de acces auto si pietonala;
- sa se incadreze intr-o zona care sa permita functiunea constructiei;
- sa aiba asigurate utilitatile (alimentare cu apa, gaze, energie electrica);
- sa aiba forma si dimensiunile conform reglementarilor urbanistice locale.

Certificatul de urbanism
   Certificatul de urbanism este actul prin care autoritatile locale informeaza solicitantul asupra conditiilor in care se pot executa constructii pe terenul in cauza. Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul ( persoana fizica sau juridica) trebuie sa depuna la primarie urmatoarele acte:
- cerere-tip pentru emiterea certificatului de urbanism completata cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii actului;
- plan de situatie, elaborat pe suport topografic vizat de oficiul teritorial de cadastru, geodezie si cartografie la scarile 1:5000 pana la 1:500;
- extrasul de Carte Funciara (pana la introducerea cadastrului general in unitatea administrativ-teritoriala respectiva) pentru imobilele proprietate privata, numai in cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru instrainari;
- documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (in copie).
Termenul legal de obtinere a certificatului de urbanism este de 30 de zile de la data depunerii dosarului complet ( acest termen nu se respecta asa ca este bine sa luati in calcul un termen de minim 50 de zile). Certificatul de urbanism nu beneficiaza de prevederile OUG nr. 27/2004 privind autorizarea prin aprobare tacita avand caracter de act informativ si nu de document de autorizare.
Termenul de valabilitate stabilit pentru certificatul de urbanism este de 6 pana la 24 luni (de regula 12 luni) de la data eliberării, cu drept de prelungire de maxim 12 luni (de regula 6 luni) si este specificat in certificat.
Prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism se acorda ca urmare a unei cereri formulate cu cel putin 20 zile inainte de data expirarii certificatului.

Avizele
  Avizele se obtin institutii private sau de stat care au obligatia legala de a acorda avizul lor pentru executia constructiilor pe un anume amplasament, aflat in raza sa de competenta.
Acestia sunt:
- furnizori de utilitati urbane (energia electrica, apa, canalizare, energie termica, gaze naturale, telefonizare, salubritate, transport urban etc.);
- aparare civila;
- mediu;
- P.S.I.;
- I.S.C.;
si nu se opresc neaparat aici !
În prezent exista un sistem simplificat de obtinere a avizelor - Acordul unic

INSTITUTII DE AVIZARE - utilitati urbane
Bucuresti

ELECTRICA
http://www.electrica.ro/
Adresa: Strada Grigore Alexandrescu nr. 9, Sector 1
Telefon: 021-208 5999
Fax: 021-208 5998  

RADET
http://www.radet.ro
Adresa: Strada Cavafii Vechi nr.15, sector 3, cod 70456
Telefon: 3147600(centrala)
Email: relatii@radet.ro

DISTRIGAZ SUD
http://www.distrigazsud.ro/
Adresa sediul central: Bd. Marasesti Nr. 4-6, Sector4
Telefon: +4 021 3012000
Fax: +4 021 3012151
E-mail : dgnb@distrigazsud.ro

ROMTELECOM
http://www.romtelecom.ro/
Adresa:Strada Garlei 1B, sector 1
Email: reclamatii@romtelecom.ro
intrebari@romtelecom.ro  

APA NOVA
http://www.apabucur.ro/
Adresa: str. Aristide Demetriade nr. 2, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021 - 3 10 02 74

ECOREC
Adresa: Sos. Oltenitei 248, bloc nr.123, sc.2, parter,ap. 57
Telefon/fax: 334.52.62, tel: 334.43.88

ROSAL
http://www.rosal.ro/
Adresa: Soseaua Dudesti - Pantelimon, numarul 4 - 6, sector 3
Teleon: 255.53.47
Email: office@rosal.ro

REBU
http://www.rebu.ro/
Adresa:B-dul. Tudor Vladimirescu nr. 35, sector 5
Telefon: 411.52.31; 410.60.76 (fax)

Studii, expertize
  Expertiza tehnica evalueaza prin metode specifice nivelul de protectie si starea tehnica a constructiei existente comparand starea structurii de rezistenta cu cea rezultata din prevederile reglementarilor tehnice in vigoare. Prin expertiza se stabileste gradul de asigurare al unei constructii la actiuni seismice rezultate din exploatare (riscul seismic) si se recomanda solutii tehnice care sa asigure stabilitatea si fiabilitatea constructiei.
Expertiza tehnica se efectueaza pentru constructii existente, la cererea proprietarului, a organelor de control ale statului abilitate sau a administratiei publice locale (primarie) prin Certificatul de urbanism pentru situatii de tipul:
- pericol de prabusire a constructiei;
- interventii la cladiri;
- extinderea pe orizontala sau verticala;
- construirea in vecinatatea unei cladiri existente;
- demolarea unei cladiri etc.
Proiectul va trebui să aiba acceptul expertului ("insusirea") privind solutia tehnica dezvoltata de proiectant.
  Elaborarea studiului geotehnic reprezinta concretizarea analizei facute de catre un geotehnician care permite cunoasterea conditiilor geomorfologice, geologice si geotehnice din perimetrul suprafetei de teren supuse analizei.
El are drept scop obtinerea de informatii privind structura solului, adâncimea optima de realizare a fundatiei, nivelul apelor subterane, caracteristicile terenului în zona de fundare cu precizarea presiunii maxime conventionale admise, conditiile climatice, datele seismice specifice, recomandari privind tipul si dimensiunile fundatiei.
Avantajele elaborarii studiului geotehnic constau în faptul ca asigura dimensionarea optima a structurii de fundare, adecvata conditiilor concrete ale terenului pe care se face constructia. El contribuie la eliminarea surprizelor neplacute prin determinarea mai exacta a costurilor fundatiei.
Costurile vor fi mai mici fata de ceea ce s-ar stabili pe baza aproximarii caracteristicilor solului, situatie în care s-ar manifesta tendinta de supradimensionare asiguratorie din partea proiectantului structurii de rezistenta.
Costurile mai mari pot sa apara atunci când solul are probleme de consistenta (umpluturi, teren mlastinos etc.)

Proiectul
  La intocmirea unui proiect sunt stabilite mai multe faze de elaborare a acestuia:
- studiu de (pre)fezabilitate*
- proiect conceptual*
- proiect pentru Autorizatia de Construire (D.T.A.C.)
- proiect tehnic (P.T.)
- detalii de executie (D.E.)
Proiectul Tehnic (P.T.) si Detaliile de Executie (D.E.) reprezinta faze ale procesului de proiectare a constructiei prin care se asigura furnizarea de informatii complete asupra constructiei ce se va ridica. Prin ele se pun la dispozitia constructorului toate datele tehnice necesare executiei constructiei.
Aceste proiecte stau la baza evaluarii investitiei prin listele de cantitati si devizul lucrarilor.

Autorizatia de construire
Dosarul (documentatia) care se depune în vederea emiterii autorizatiei de construire cuprinde urmatoarele documente:
a) cerere pentru emiterea autorizatiei de construire completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform D.T.A.C.;
b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa îi confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (în copie legalizata);
c) certificatul de urbanism (în copie);
d) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - D.T.A.C., inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, raportul de expertiza tehnica - semnate si stampilate în original;
e) fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt în competenta de obtinere a emitentului;
f) avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decât cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (în copie);
g) declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;
h) documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire (în copie);
i) documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate o data cu certificatul de urbanism (în copie).
Termenul de depunere la autoritatea competenta (primarie) a dosarului în vederea obtinerii aprobarii autorizatiei de construire este termenul de valabilitate stabilit pentru certificatul de urbanism.
Termenul legal de obtinere a autorizatiei de construire este de 30 zile de la depunerea dosarului complet.
De obicei acest termen nu se respecta asa ca este bine sa luati în calcul acest termen ca un termen minim.
Se aplica prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 27/2004 privind autorizarea prin aprobare tacita.
Punerea în aplicare se face în urma unei hotarâri judecatoresti (deci ca urmare a unui proces intentat primariei).
Termenul de valabilitate stabilit pentru autorizatia de construire este de 12 luni de la eliberare, cu drept de prelungire 12 luni si este specificat în autorizatie. În interiorul acestui interval solicitantul este obligat sa înceapa lucrarile autorizate.
Valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazuta prin autorizatie.
Durata executarii lucrarilor se stabileste de catre emitentul autorizatiei de construire, pe baza datelor înscrise în cerere - respectiv în anexa la aceasta - conform prevederilor proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - D.T.A.C.
În functie de interesul public si de gradul de complexitate al lucrarilor, emitentul autorizatiei de construire poate reduce durata executarii lucrarilor fata de cea solicitata prin documentatie, cu consultarea investitorului/beneficiarului, managerului de proiect, proiectantului sau consultantului, dupa caz.
În cazul schimbarii investitorului pe parcursul executarii lucrarilor, valabilitatea autorizatiei de construire se mentine, cu conditia respectarii în continuare a prevederilor acesteia, precum si a transcrierii actelor care confera dreptul de construire (titlul asupra imobilului) pe numele noului investitor. Celelalte acte, autorizatia de construire, avizele, acordurile, precum si documentatiile care au stat la baza eliberarii autorizatiei apartin de drept noului investitor (proprietar) prin efectul transcrierii titlului asupra imobilului.

Fazele de executie

INCEPEREA LUCRARILOR
  Lucrarile de construire pot incepe numai dupa ce a fost obtinuta Autorizatia de construire (A.C.) si au fost anuntate Primaria locala si Inspectoratul de stat in constructii . Anuntul se face cu minimum 5 zile inainte de inceperea lucrarilor
La depunerea anuntului catre I.S.C. trebuie sa fi fost achitata taxa initiala catre acesta, in valoare de 0,1% din valoarea investitiei (taxa totala fiind de 0,8%).
La inceperea lucrarilor, la locul constructiei trebuie sa existe un panou de identificare a santierului de constructii pe care sunt inscrise date despre lucrare (denumire si adresa obiectiv, beneficiar, proiectant, constructor, nr. autorizatie de construire, termen de executie, data inceperii si finalizarii constructiei).
Formularele necesare, inclusiv formularul "model panou", se elibereaza de catre Primaria locala, o data cu eliberarea autorizatiei de construire.

EXECUTIA LUCRARII
  Pentru inceperea lucrarilor de executie constructorul trebuie sa aiba (de la primarie) Autorizatia pentru organizarea de santier. Constructia poate fi realizata in regie proprie sau cu o firma specializata.
In perioada executiei constructiei proiectantului ii revine obligatia de a urmari realizarea pe santier a fazelor determinante specificate in documentatia de autorizare.
Realizarea constructiei in regie proprie conduce la obtinerea unor costuri mai scazute. Aici exista insa riscul aparitiei unor erori grave in executare lucrarilor de construire, generate de necunoastere, folosirea de personal slab sau deloc calificat, aprecieri eronate ale cantitatilor de materiale si achizitionarea acestora la preturi mari sau necorespunzatoare calitativ. In aceasta situatie s-ar impune angajarea unui diriginte de santier. Codul constructiilor, deocamdata doar in forma de propunere, limiteza drastic utilizarea regiei proprii la executia structurii de rezistenta a constructiilor.
Realizarea constructiei cu o firma specializata poate asigura calitatea lucrarilor de constructie si garantii din partea constructorului privind constructia, calitatea lucrarilor executate si incadrarea in termenele de executie planificate.
In conditiile supravegherii de catre un diriginte de santier independent a tuturor lucrarilor realizate pe santier si stabilirea unui pret ferm la inceperea constructiei, se asigura evitarea unor cheltuieli suplimentare dupa inceperea lucrarilor, fara rabat asupra cantitatii si calitatii materialelor introduse in opera precum si a calitatii reale a lucrarilor executate de catre constructor.
Lucrarile de construire trebuie sa se faca in conformitate cu prevederile proiectului aprobat.
Orice neconcordanta se considera nerespectare a autorizatiei de construire si se sanctioneaza ca atare.
Derogari de la prevederile proiectului se pot face prin dispozitii de santier emise de catre proiectant, la cererea beneficiarului, cu suportarea de catre cel din urma a costurilor suplimentare de proiectare.
Derogarile care afecteaza structura de rezistenta a constructiei nu sunt admise. 

Receptia lucrarii
  Receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora este actul prin care investitorul certifica realizarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, in conformitate cu prevederile contractuale si cu cerintele documentelor oficiale si declara ca accepta sa preia lucrarile executate si ca acestea pot fi date in folosinta. 
Receptia constructiilor se face prin proces - verbal de receptie, pe baza proiectului tehnic avand documentatia D.T.A.C. avizata, intocmit de catre o comisie formata din:
- reprezentantul Inspectoratului de Stat in Constructii ;
- reprezentantul autorizatorului (primariei) printr-un membru al compartimentului Disciplina in Constructii;
- reprezentantul proiectantului, prin arhitect si inginerul - proiectant al structurii de rezistenta ;
- reprezentantul beneficiarului prin dirigintele de santier.

Cu aceasta ocazie proiectantul da o declaratie de conformitate prin care se atesta ca imobilul supus receptiei este conform proiectului. Receptia constructiei se poate face numai daca imobilul este realizat cel putin la faza "rosu" avand inchiderile exterioare (ferestre, usi) si acoperisul executate.
Comisia de receptie examineaza:
a) respectarea prevederilor din autorizatia de construire, precum si avizele si conditiile de executie impuse de autoritatile competente.
Examinarea se va face prin:
- cercetarea vizuala a constructiei;
- analiza documentelor continute in cartea tehnica a constructiei;
b) executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, ale documentatiei de executie si ale reglementarilor specifice, cu respectarea exigentelor esentiale, conform legii;
c) referatul de prezentare intocmit de proiectant cu privire la modul in care a fost executata lucrarea.
Investitorul va urmari ca aceasta activitate sa fie cuprinsa in contractul de proiectare;
d) terminarea tuturor lucrarilor prevazute in contractul incheiat intre investitor si executant si in documentatia anexa la contract.
In cazurile in care exista dubii asupra inscrisurilor din documentele cartii tehnice a constructiei, comisia poate cere expertize, alte documente, incercari suplimentare, probe si alte teste.
 
ETAPE DE PROIECTARE
  Etape de proiectare
1. Discutii preliminare
In aceasta etapa clientul isi prezinta cerintele privind caracteristicile constructiei si actele privind proprietatea asupra terenul pe care urmeaza a se ridica noua constructie si, eventual, a constructiilor existente pe acest teren.

2. Stabilirea clauzelor contractuale
In aceasta etapa se face tarifarea lucrarii tinand cont de caracteristicile terenului, de specificatiile noii constructii (ca cerinte arhitecturale si de structura), de faza in care se elaboreaza documentatia tehnica stabilindu-se conditiile financiare si tehnice pentru serviciile de proiectare, termenele de executie si alte clauze ale contractului de proiectare.

3. Incheierea contractului
Este etapa in care se incheie intelegerea convenita intre proiectant si beneficiarul lucrarii, concretizata printrun contract, ca urmare a discutiilor purtate privind elaborarea proiectului.

4. Plata primei transe
Se efectueaza prima transa de plata conform contractului incheiat. Aceasta plata conditioneaza inceperea activitatilor de proiectare care urmeaza a se desfasura pe parcursul derularii contractului de proiectare.

5. Discutii aprofundate cu specialistii
In aceasta etapa se elaboreaza, cu asistenta arhitectului sef de proiect, tema de proiectare stabilindu-se cerintele privind noua constructie. Aceasta va sta la baza solutiei de proiectare care se va propune beneficiarului constructiei.

6. Intocmirea documentatiei pentru Certificatul de urbanism
Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.
Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile (consiliul local aferent), in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii.
Scopul emiterii CU - pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente precum si pentru autorizarea desfiintarii constructiilor.
Solicitantul - poate fi orice persoana fizica sau juridica interesata sa cunoasca informatii cu privire la imobil - teren sau constructii. Pentru emiterea certificatului de urbanism nu este necesar ca solicitantul sa detina un titlu asupra imobilului, actul fiind cu caracter de informare.
Acesta se va adresa autoritatilor cu o cerere prin care se solicita emiterea CU cu precizarea scopului solicitarii.

7. Depunerea documentatiei pentru CU
Documentele necesare pentru emiterea Certificatului de urbanism sunt:
cerere (formular completat)
actul de proprietate asupra terenului (copie)
memoriu tehnic privind constructia ce se doreste a fi realizata
planuri cadastrale scara 1/500 si 1/2000 cu figurarea amplasamentului constructiei
Termenul de emitere - cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
Termenul de valabilitate - se stabileste de catre emitent intre 6 si 24 de luni de la data emiterii. Prelungirea valabilitatii Certificatului de urbanism (CU) se poate face la cerearea titularului formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii pentru o perioada de cel mult 12 luni si doar o singura data. 

8. Elaborarea solutiei de arhitectura
In aceasta etapa este conceputa dispunerea, pe nivele, a incintelor (camerelor) constructiei si a elementelor auxiliare (accese, holuri, scari) - partiul - precum si forma exterioara a acesteia, pe baza temei de proiectare si a regulilor functionale si estetice impuse de client si experienta profesionala a proiectantului.

9. Aprobarea solutiei de arhitectura
Este etapa finala la care beneficiarul participa nemijlocit la conceptia constructiei. Prin aprobarea solutiei de arhitectura propuse beneficiarul isi exprima acordul explicit asupra solutiei permitand trecerea la etapa urmatoare de proiectare. Revenirea asupra solutiei, dupa aprobarea acesteia, implica cheltuieli suplimentare care vor greva costurile de proiectare in sensul majorarii lor cu contravaloarea timpului suplimentar folosit la elaborarea unei noi solutii.

10. Elaborarea documentatiei pentru Autorizatia de construire
Documentele necesare emiterii Autorizatiei de construire
a) cerere pentru emiterea autorizatiei de construire;
b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (in copie legalizata);
c) certificatul de urbanism (in copie);
d) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - D.T.A.C., intocmit in baza prevederilor legale, inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica - semnate si stampilate in original (doua exemplare);
e) fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului (doua exemplare);
f) avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (in copie);
g) declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;
h) documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire (in copie);
i) documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate o data cu certificatul de urbanism (in copie).

Proiectele pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (D.T.A.C.), precum si proiectele tehnice, pe baza carora se intocmesc acestea, se elaboreaza de colective tehnice de specialitate, se insusesc si se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai din domeniul arhitecturii, constructiilor si instalatiilor pentru constructii, astfel:
- de arhitect cu diploma recunoscuta de statul roman (membru OAR cu drept de semnatura), pentru proiectarea partii de arhitectura pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor supraterane si a celor subterane;
- de ingineri constructori si de instalatii, cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru partile de inginerie in domeniile specifice, pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor supraterane si subterane, precum si la instalatiile aferente acestora;
- de conductor arhitect, urbanist si/sau de subinginer de constructii, cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru cladiri de importanta redusa si aflate in afara zonelor protejate, stabilite conform legii.

CONTINUT:
A. Piese scrise
1. Lista si semnaturile proiectantilor
Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.
2. Memoriu
2.1. Date generale:
Descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de constructii, facandu-se referiri la:
- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor;
- clima si fenomenele naturale specifice;
- geologia si seismicitatea;
- categoria de importanta a obiectivului.
2.2. Memorii pe specialitati
Descrierea lucrarilor de:
- arhitectura;
- structura;
- instalatii;
- dotari si instalatii tehnologice, dupa caz.
2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi in anexa la cererea pentru autorizare:
- suprafetele - construita desfasurata, construita la sol si utila;
- inaltimile cladirilor si numarul de niveluri;
- volumul constructiilor;
- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;
- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.
2.4. Devizul general al lucrarilor, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare
2.5. Anexe la memoriu
2.5.1. Studiul geotehnic
2.5.2. Referatele de verificare a proiectului, in conformitate cu legislatia in vigoare privind calitatea in constructii, intocmite de verificatori atestati de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si agreati de investitor 2.5.3. Fise tehnice necesare obtinerii avizelor in vederea emiterii acordului unic din competenta emitentului autorizatiei, potrivit legii, cerute prin certificatul de urbanism
2.5.4. Documentatiile specifice necesare pentru obtinerea, prin grija emitentului autorizatiei, a avizelor si acordurilor privind prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, protectia mediului si a sanatatii populatiei
2.5.5. Avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, ca urmare a conditiilor speciale de amplasament sau a functionalitatii investitiei, obtinute in prealabil de solicitant - avizul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii, al altor organisme ale administratiei centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, dupa caz, conform reglementarilor legale in vigoare
2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale in vigoare, exprimat in forma autentica, pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate - si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora -, pentru lucrari de constructii necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente, precum si in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate

B. Piese Desenate
1. Planuri generale
1.1. Plan de incadrare in teritoriu
- plansa pe suport topografic vizata de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la scarile: 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz
1.2. Plan de situatie
- privind amplasarea obiectivelor investitiei - plansa pe suport topografic vizata de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la scarile: 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, prin care se precizeaza:
* parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descrisa prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafata, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozitia si inaltimea la coama a calcanelor limitrofe, precum si pozitia reperelor fixe si mobile de trasare;
* amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor construi;
* cotele constructiilor proiectate si mentinute, pe cele trei dimensiuni (cotele §0,00; cote de nivel; distante de amplasare, axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor etc.);
* denumirile si destinatiile fiecarui corp de constructie;
* sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;
* accesele pietonale si carosabile din incinta si cladiri, plantatiile prevazute
1.3. Planul privind constructiile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor - radier si ca D.T.A.C. -, si va fi redactat la scara 1:500.
In cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii prevazute prin proiect, in special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.
2. Planse pe specialitati
2.1. Arhitectura
Piesele desenate de arhitectura vor cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecarui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, dupa cum urmeaza:
- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor, dimensiunilor si a suprafetelor;
- planurile acoperisurilor - terasa sau sarpanta -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa invelitorile;
- sectiuni caracteristice - in special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul - care sa cuprinda cota ±0,00, cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinante ale acoperisului - cotele la coama si la cornise -, fundatiile cladirilor invecinate la care se alatura constructiile proiectate;
- toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, cotate si cu indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat;
- in situatia integrarii constructiilor intr-un front existent, se va prezenta si desfasurarea stradala prin care se va arata modul de integrare a acestora in tesutul urban existent.
2.2. Structura
2.2.1. Planul fundatiilor
Se redacteaza la scara 1:50 si va releva:
- modul de respectare a conditiilor din studiul geotehnic;
- masurile de protejare a fundatiilor cladirilor invecinate, la care se alatura constructiile proiectate.
2.2.2. Detalii de fundatii
2.2.3. Proiect de structura complet
Se prezinta pentru constructii cu mai multe subsoluri si cel putin 10 niveluri
2.3. Instalatii
2.3.1. Schemele instalatiilor
Se prezinta parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate
2.4. Dotari si instalatii tehnologice
In situatia in care investitia urmeaza sa functioneze pe baza unor dotari si instalatii tehnologice, determinante pentru configuratia planimetrica a constructiilor, se vor prezenta:
2.4.1. Desene de ansamblu 2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic
Fiecare plansa prezentata in cadrul Sectiunii II - PIESE DESENATE va avea in partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

11. Obtinerea avizelor
Aceasta presupune depunerea fiselor tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, a documentatiilor tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului / beneficiarului (doua exemplare).

12. Verificare proiect faza I-a
Aceasta implica verificarea documentatiei tehnice, respectiv a proiectelor si memoriilor aferente in faza D.T.A.C.. Sarcina verificarii documentatiei revine beneficiarului lucrarii care o poate face numai prin verificatori de proiecte atestati MLPAT.

13. Depunere dosar pentru AC
In aceasta etapa se depune la administratia locala competenta (primaria locala care are drept de aprobare pentru Autorizatiile de construire) documentatia tehnica in faza D.T.A.C. si celelalte documente cerute prin Certificatul de urbanism, respectiv un dosar care va cuprinde:
cerere pentru emiterea autorizatiei de construire (formular tipizat)
actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (in copie legalizata)
certificatul de urbanism (in copie)
proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - D.T.A.C., intocmit in baza prevederilor legale, inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica - semnate si stampilate in original (doua exemplare)
fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului (doua exemplare)
avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (in copie)
declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului
documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire (in copie)
documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate o data cu certificatul de urbanism (in copie).
Solicitantul autorizatiei de construire/desfiintare poate fi orice persoana fizica sau juridica detinatoare a unui titlu asupra imobilului, care atesta dreptul de proprietate (contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca etc.), sau a unui contract de concesiune, contract de cesiune, contract de comodat, ori a unui contract de inchiriere (numai pentru constructii cu caracter provizoriu, cu acordul expres al proprietarului de drept).
Solicitarea emiterii unei autorizatii de construire/desfiintare se poate face fie direct de catre detinatorii titlului asupra imobilului sau de investitori, fie prin intermediul unui imputernicit, desemnat in conditiile legii, care poate fi consultantul, proiectantul, orice alta persoana fizica sau o persoana juridica autorizata, care are in obiectul de activitate managementul sau proiectarea lucrarilor de constructii.

14. Elaborarea proiectului faza PT / DE
In aceasta etapa se completeaza documentatia tehnica si, eventual, economica pentru constructia noua, aceasta elaborandu-se la faza Proiect tehnic sau, dupa caz, Detalii de executie.

15. Verificare proiect faza a II-a
In aceasta etapa se continua verificarea documentatiei tehnice privind constructia pentru elementele care nu au fost supuse verificarii in prima etapa. Verificarea trebuie facuta tot de catre un verificator de proiecte atestat MLPAT, de obicei acelasi care a realizat prima faza a verificarii.

16. Obtinerea Autorizatiei de construire
Perioada de valabilitate a Autorizatiei de Construire (AC) : cel mult 12 luni de la data emiterii, interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile. In aceast caz valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor. Perioada de valabilite se poate prelungi , putandu-se acorda o singura data si pentru o perioada nu mai mare de 12 luni.

17. Plata finala pentru contract
Este etapa prin care relatiile contractuale sunt finalizate in elementele sale principale ramanand de indeplinit doar obligatiile privind participarea proiectantului, prin reprezentatii sai, la inspectiile pe faze determinante si receptia lucrarii.

18. Asistenta tehnica in timpul executiei
Este o etapa distincta, care se realizeaza si tarifeaza separat, in care proiectantul asigura prin prezenta specialistilor sai pe santier indrumarea tehnica pentru gasirea solutiilor la problemele care apar in timpul executiei. In situatia in care sunt necesare modificari ale unor elemente din proiect, acestea se pot face prin dispozitie de santier data de proiectant, in masura in care modificarile solicitate nu afecteaza negativ comportarea structurii de rezistenta in timpul exploatarii constructiei.

19. Verificarea conformitatii executiei
Este etapa in care se efectueaza inspectii pe teren, la fazele determinante, pentru a se constata daca executia este conforma cu proiectul de executie intocmit de proiectantul structurii de rezistenta.
La receptia finala, proiectantul va trebui sa confirme, printrun document de tip referat, ca lucrarea a fost executa cu respectarea proiectului.
 
 
 
  Proiectam ansambluri de blocuri si case, parcaje, hale industriale, centre comerciale:  
 
Alba |  Arad |  Arges |  Bacau |  Bihor |  Bistrita N. |  Botosani |  Braila |  Brasov |  BUCURESTI |  Buzau |  Calarasi |  Caras Severin |  Cluj |  Constanta |  Covasna |  Dambovita |  Dolj |  Galati |  Giurgiu |  Gorj |  Harghita |  Hunedoara |  Ialomita |  Iasi |  Ilfov |  Maramures |  Mehedinti |  Mures |  Neamt |  Olt |  Prahova |  Salaj |  Satu Mare |  Sibiu |  Suceava |  Teleorman |  Timis |  Tulcea |  Valcea |  Vaslui |  Vrancea | 
 
Proiectare constructii
 
Alege NET Rom Business pentru succesul afacerii tale!
Copyright © 2011 A & A Evoconstruct. All rights reserved