en ger  
   
  Despre Noi    Parteneri    Realizari    Certificari    Cariere    Contact    Intrebari si raspunsuri
 
Etape de proiectare si construire
Rezistenta
Expertize si consolidari
Consultanta
Arhitectura
Instalatii si retele exterioare
Drumuri si poduri
Executie
Utile, estimari costuri
Noutati
 
• Proiecte industriale
• Proiecte edilitare
• Proiecte rezidentiale
• Proiecte unifamiliale
• Expertize consolidari
 
  Servicii
 

 Consultanta

 
A.Managementul investitiilor
Managementul investitiilor presupune programarea, organizarea, coordonarea, decizia, actiunea si controlul tuturor activitatilor pentru realizarea unei investitii, incepind de la proiectare si pina la receptia finala.
Prin contractarea acestui tip de consultanta investitorul transfera atributiile de prevedere, organizare, coordonare si control catre consultant.
Managementul investitiei cuprinde:
1. consultanta acordata investitorului pentru studiile preliminare, de pre-fezabilitate si fezabilitate
2. organizarea si asigurarea desfasurarii licitatiilor sau negocierilor concurentiale pentru contractarea proiectarii in toate fazele
3. verificarea proiectului ethnic si a detaliilor de executie in conformitate cu cerintele studiului de fezabilitate aprobat si cu prevederile legale in vigoare
4. verificarea modului de asigurare a resurselor financiare si gestiunea acestora pentru cheltuielile legate de pregatirea investitiei
5. organizarea licitatiilor si asigurarea desfasurarii acestora in conformitate cu prevederile legale, in vederea contractarii fazei de realizare a investitiei
6. asigurarea consultantei pentru negocierea si incheierea contractelor de executie si furnizare a echipamentelor, utilajelor, dotarilor, etc.
7. intocmirea programului de realizare a investitiei
8. organizarea , coordonarea si controlul realizarii programului
9. organizarea si controlul activitatii de dirigentie de santier
10. efectuarea serviciului de dirigentie de santier conform prevederilor legale in vigoare
11. verificarea asigurarii resurselor financiare necesare, conform programului de realizare a investitiei si a contractelor incheiate
12. verificarea respectarii clauzelor contractuale incheiate cu antreprenori si furnizori
13. gestiunea contractelor
14. organizarea si asigurarea desfasurarii receptiei la terminarea lucrarilor conform prevederilor legale
15. intocmirea cartii tehnice a constructiei conform prevederilor legale
16. organizarea si efectuarea urmaririi comportarii in timp a investitiei pe perioada de garantie, conform prevederilor legale
17. organizarea si asigurarea receptiei final

B. Servicii de consultanta in constructii specializate
Serviciile de consultanta in constructii specializate se utilizeaza de catre investitorii privati, de catre sectoarele administratiei de stat, de unitati financiare, de societati comerciale de orice tip, ale caror activitati au nevoie de sprijin tehnic in scopul realizarii unor investitii de calitate.
Principalele tipuri de servicii de consultanta specializata oferite sunt:
1. In etapa de promovare-pregatire a unei investitii
a. rapoarte preliminare privind estimarea conditiilor tehnice si a viabilitatii unei investitii
b. studii de piata
c. studii de teren
d. studii de amplasamnet
e. studii de pre-fezabilitate
f. caiete de sarcini pentru anumite produse, echipamente, servicii, etc
g. documentatii pentru avize preliminare 
2. In etapa de fundamentare a investitiei
a. studii de fezabilitate
b. evaluari de patrimoniu
c. elaborare de oferte tehnice si economice
d. expertize tehnice
e. documentatii pentru autorizatii de construire
f. intocmire documentatii pentru avize
3. In etapa de executie a investitiei
a. proiecte tehnice faza PT si DE
b. intocmirea caietelor de sarcini
c. organizarea licitatiilor in vederea adjudecarii contractelor
d. asistenta la negocierea contractelor
e. verificarea proiectelor in conformitate cu prevederile legale in vigoare
f. evaluarea cantitativa a lucrarilor
g. intocmirea documentatiilor pentru organizarea licitatiilor
h. evaluarea si compararea ofertelor
i. supravegherea executiei lucrarilor de constructie prin diriginti de santier atestati in conformitate cu prevederile legale in vigoare
j. asistenta tehnica pentru proiecte acordata antreprenorilor
k. proiecte tehnologice si de organizare de santier, etc. pentru antreprenor
l. analiza si compararea ofertelor pentru furnituri
m. asistenta la receptia constructiilor la terminarea lucrarilor de constructii si instalatii
n. intocmirea cartii tehnice a constructiei
o. urmarirea comportarii in timp a constructiei (urmarire curenta si urmarire speciala) prin personal tehnic atestat in conformitate cu prevederile legale in vigoare
efectuarea de teste si incercari in laborator sau pe santier pentru materii prime, materiale si produse prefabricate

C. Supravegherea lucrarilor din santier
Acest serviciu la noi in tara este prestat de diriginti de santier, care sunt salariati ai investitorului. Organismele de consultanta internationala nu recomanda (si uneori chiar interzic) ca supravegherea sa fie facuta de ingineri salariati ai investitorului, datorita raspunderilor limitate ale acestora, cit si datorita faptului ca investitorii nu pot angaja diriginti pentru toate specialitatile (arhitectura, structura, materiale, instalatii, ingineri de cost, etc).
Se recomanda ca supraveghere lucrarilor in santier sa se faca cu consultanti specializati si care sa angajeze aceasta prestatie pe baza de contract, cu raspunderi ferme privind costul, calitatea si termenele de executie a lucrarilor.
Serviciile de supraveghere a lucrarilor sunt:
1. verificarea si avizarea proiectului de organizare de santier (inclusiv a programului de asigurare a protectiei, sigurantei si securitatii muncii in santier si a programului de asigurare a protectiei mediului in santier) si proiectul tehnologiilor de executie principale, elaborate de antreprenorul general inainte de inceperea lucrarilor
2. urmarirea si avizarea organizarii de catre antreprenorul general, la inceputul lucrarilor, a “camerei de monstre” pentru principalele materiale, confectii si echipamente care urmeaza sa fie achizitionate si puse in opera de catre constructor
3. coordonarea activitatii antreprenorului general cu ale celorlalti contractori de specialitate sau furnizori de servicii, privind utilizarea traseelor, spatiilor si facilitatilor commune, crearea fronturilor de lucru ,etc. asigurarea ordinei, pazei si masurile PCI in vederea incadrarii in costurile, termenele si conditiile de calitate programate
4. controlul executiei lucrarilor de catre antreprenorul general si de catre ceilalti antreprenori de specialitate, incluzind:
a. verificarea obtinerii avizelor necesare si urmarirea respectarii conditiilor impuse de acestea
b. existenta in santier a documentatiei de proiectare completa cu stampila de verificator de proiecte si stampila beneficiarului “bun de executie”
c. existenta programelor de asigurare a calitatii lucrarilor si a responsabililor atestati cu calitatea in santier
d. realizarea unor lucrari de foarte buna calitate in conformitate cu documentatia de proiectare, specificatii tehnice si a reglementarilor in constructii privind calitatea
e. respectarea proiectului de organizare de santier si a tehnologiilor de executie aprobate
f. aducerea in santier pentru punerea in opera de materiale si echipamente de calitate, care sa corespunda integral cu monstrele aprobate existente in “camera de monster” organizata la inceputul executiei
g. aducerea in santier a materialelor, utilajelor si a fortei de munca necesare pentru executia lucrarilor in ritmul si la termenele prevazute in “graficul de esalonare a lucrarilor”
h. evidenta in permanenta a volumelor de lucrari executate astfel incit situatiile de plata sa reflecte riguros valoarea acestora, in conformitate cu clauzele contractuale
i. indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale privind: asigurarea lucrarilor executate, asigurarea echipamentelor si utilajelor de constructie, asigurarea personalului si a tertilor, masuri pentru protectia muncii si de paza contra incendiilor, intretinerea ordinii, curateniei si paza bunurilor din santier
5. in cazul in care se constata neindepliniri, defectiuni sau ramineri in urma, fata de program, consultantul va atentiona antreprenorii in consecinta, va informa beneficiarul si va propune masuri pentru remedierea de urgenta a acestor neajunsuri
6. urmarirea intocmirii si tinerii la zip e santier de catre antreprenorul general si de catre ceilalti antreprenori a urmatoarelor documente:
a. jurnalul zilnic de santier cuprinzind starea vremii, temperature aerului, lucrarile executate, utilajele si numarul de muncitori existenti in santier, problemele deosebite aparute in executie, observatii privind calitatea, etc.
b. condica de betoane, intocmita conform reglementarilor in vigoare, cu inregistrarea datelor de turnare si testare a betoanelor
c. procese-verbale de preluare a amplasamentului, procesele verbale de lucrari ascunse, procesele verbale de constatare a calitatii lucrarilor pe parcurs si in fazele determinante impreuna cu reprezentantii Inspectiei pentru Calitate in Constructii
d. certificatele de calitate pentru materialele si echipamentele puse in opera
e. procesele verbale de testare a instalatiilor inainte de inglobarea lor in constructie si/sau punerea lor in functiune
Toate aceste documente vor fi avizate de catre consultant si vor fi parte din Cartea Constructiei
7. tinerea unei evidente stricte in santier, a avizelor si autorizatiilor, a contractelor si actelor aditionale, a planurilor si documentelor de executie, a dispozitiilor de santier, a modificarilor de solutii, a derogarilor de la proiect sau tehnologiilor aprobate, a datelor privind materialele, echipamentele si utilajele achizitionate sip use in opera (caracteristici tehnice, monster, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare, etc) si a altor documente aferente
8. tinerea in santier a planurilor de baza ale lucrarilor (planul de trasare, planul general coordinator si a planurilor de trasare locale) certificate de un topometru calificat
9. consultantul se va ingriji ca la terminarea lucrarilor, planurile de executie sa contina toate completarile si modificarile aprobate, sa corespunda cu lucrarile real executate, in vederea includerii lor in Cartea Constructiei
10. toate evidentele si inregistrarile effectuate de catre consultant vor fi puse la dispozitia beneficiarului la incheierea lucrarilor
11. urmarirea derularii contractelor de achizitii de materiale, echipamente, utilaje si servicii din sarcina beneficiarului, verificarea comenzilor, platilor, termenelor de livrare, calitatea, etc. si informarea beneficiarului in cazul constatarii unor deficiente si va face propuneri de remediere urgenta
12. organizarea si urmarirea livrarii in santier a depozitarii, protectiei si pazei materialelor, echipamentelor si utilajelor achizitionate direct de beneficiar pina la incorporarea lor in lucrari
13. urmarirea impreuna cu proiectantul si cu personalul de intretinere al beneficiarului a verificarilor si testelor effectuate de constructori la instalatiile si utilajele montate in vederea punerii in functiune
14. cind lucrarile sunt aproape gata (partial sau integral)consultantul va verifica si va intocmi o lista cu remedierile sau completarile care urmeaza sa mai fie efectuate, acordind termene de realizare care sa nu pericliteze termenul final de punere in functiune a investitiei; va atentiona corespunzator pe antreprenor si va informa beneficiarul
15. consultantul va aprecia momentul cind lucrarile pot fi considerate terminate si va informa beneficiarul pentru convocarea comisiei de receptie
16. consultantul va cere constructorilor ca in termen de 30 de zile de la incheierea ‘procesului verbal de receptie preliminara” sa prezinte pentru verificare situatiile definitive de lucrari, care dupa verificare vor fi inaintate cu propuneri beneficiarului spre aprobare si plata
17. consultantul va urmarii comportarea lucrarilor in perioada de garantie si in cazul aparitiei unor defectiuni, va informa beneficiarul si impreuna cu proiectantul, dupa caz, va propune masuri pentru remedierea de urgenta a defectelor; va urmari si tine evidenta acestor defectiuni
18. consultantul va informa beneficiarul asupra momentului cind lucrarile pot fi considerate terminate definitive si de buna calitate, la expirarea perioadei de garantie, pentru a fi convocata comisia de receptie
19. consultantul va asigura toate relatiile cu autoritatile in drept din domeniul investitii-constructii, pe toata perioada lucrarilor si se va ingriji ca acestea sa fie satisfacute cu privire la respectarea reglementarilor specifice

D. Controlul tehnic al constructiilor
Participantii la realizarea unei investitii in constructii  trebuie sa se asigure ca lucrarile executate sau constructiile, corespund din punct de vedere calitativ si cantitativ. In acest sens este obligatoriu sa se apeleze la consultanti independenti care sa asigure controlul tehnic al cladirilor, constructiilor sau lucrarilor executate.
Principalele servicii oferite sunt:
1. Pentru investitorii imobiliari
a. controlul starii tehnice a constructiilor ce urmeaza a fi achizitionate
1.1. istoricul cladirilor si/sau constructiilor
1.2. constatarea starii tehnice
1.3. incercari nedistructive asupra elementelor de constructie 
b. expertizarea tehnica a constructiilor
1.1. expertiza tehnica a cladirilor si constructiilor
1.2. stabilirea solutiilor pentru aducerea constructiilor la un nivel calitativ corespunzator cerintelor beneficiarului si normativelor tehnice in vigoare
c. evaluarea pretului de piata al constructiei/cladirii 
2. Pentru finantatorii imobiliari (banci, fonduri de investitii, etc.)
a. certificarea starii tehnice a constructiilor/cladirilor a caror achizitionare se finanteaza
b. controlul tehnic calitativ si cantitativ al lucrarilor noi de constructie a caror executie se finanteaza
c. certificarea corespondentei intre valoarea lucrarilor noi de constructie executate si finantate si calitatea si cantitatea acestora
3. Pentru asiguratorii imobiliari
a. controlul starii tehnice a constructiilor/imobilelor care se solicita a fi asigurate
b. estimarea valorii cladirilor/imobilelor care se solicita a fi asigurate in functie de starea lor tehnica
c. controlul tehnic pe parcursul executiei constructiilor noi, in vederea asigurarii acestora
4. Pentru beneficiarii (exploatatorii) constructiilor
a. controlul tehnic al modului de executie al lucrarilor noi de constructie
b. asistenta tehnica pentru receptia la terminarea lucrarilor de constructii si instalatii
 
 
 
  Proiectam ansambluri de blocuri si case, parcaje, hale industriale, centre comerciale:  
 
Alba |  Arad |  Arges |  Bacau |  Bihor |  Bistrita N. |  Botosani |  Braila |  Brasov |  BUCURESTI |  Buzau |  Calarasi |  Caras Severin |  Cluj |  Constanta |  Covasna |  Dambovita |  Dolj |  Galati |  Giurgiu |  Gorj |  Harghita |  Hunedoara |  Ialomita |  Iasi |  Ilfov |  Maramures |  Mehedinti |  Mures |  Neamt |  Olt |  Prahova |  Salaj |  Satu Mare |  Sibiu |  Suceava |  Teleorman |  Timis |  Tulcea |  Valcea |  Vaslui |  Vrancea | 
 
Proiectare constructii
 
Alege NET Rom Business pentru succesul afacerii tale!
Copyright © 2011 A & A Evoconstruct. All rights reserved